Vedtægter

Vedtægter for Støtteforeningen for
Middelalderborgen Østergaard

§ 1 
Foreningens hjemsted er Skive Kommune og dens
adresse er formandens. 

§ 2 
Foreningen er upolitisk. Dens formål er at
fremme interessen for- og kendskabet til middelalderborgen Østergård og bl.a.
søge at fremme kontakten mellem medlemmerne ved afholdelse af foredragsaftener,
medlemsmøder og lignende. 

§ 3 
Støtteforeningen betragtes som en landsdækkende
forening. Som ordinært medlem kan optages enhver med interesse for
middelalderborgen Østergård. Stemmeret opnås efter 3 måneders medlemsskab. 
Kontingentet er 75 kr årligt pr. person. Det kan
ændres ved almindelig generalforsamlingsbeslutning. Indmeldelse sker til
bestyrelsens medlemmer. 
Udmeldelse sker skriftligt til kassereren. 

§ 4 
Den årlige generalforsamling afholdes i tiden
fra 15. august til 31 oktober. Indkaldelse sker med 8 dages varsel ved
skriftlig indkaldelse til medlemmerne med samtidig angivelse af dagsorden. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af
bestyrelsen og skal indkaldes af denne inden 1 måned, når 15 medlemmer
skriftligt fremsætter krav herom og fremsender motiveret dagsorden. Indkaldelse
sker også her med 8 dages skriftlig varsel. 

§ 5 
Generalforsamlingen er foreningens højeste
myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må
være formanden i hænde inden 1. august. 
På generalforsamlingen gives en oversigt over
foreningens virksomhed i det forløbne år, og det reviderede regnskab - omfattende
året fra 1. september til 31. august - fremlægges til godkendelse af
generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger
ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3-dele majoritet af
de afgivne stemmer. 
Til foreningens ophævelse kræves en i dette
øjemed indkaldt generalforsamling. Vedtagelse kan kun ske med 3/4-dele
majoritet af de afgivne stemmer. Ophæves foreningen skal evt. midler, uddeles
til velgørende formål i lokalområdet.Et forslag, der er forkastet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling kan ikke fremsættes på ny, før næste ordinære generalforsamling. 

§ 6 
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader de nødvendige afstemninger afholde. 
Almindeligvis foregår afstemninger ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når dirigenten, et medlem af bestyrelsen eller 5 medlemmer af foreningen forlanger det. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor, revisorsuppleant skal altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. 
Skulle stemmerne på 2 kandidater stå lige, foretages omvalg mellem disse to, skulle stemmerne atter stå lige, anvendes lodtrækning. 
Står stemmerne om et forslag lige (hvor ikke kvalificeret majoritet kræves) er dette forkastet. 

§ 7 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 
4. Meddelelser om legater. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse m.m.

    a. valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. 
    b. valg af 1 revisor. 
    c. valg af 1 revisorsuppleant. 

8. Eventuelt. 

§ 8 
Bestyrelsen består af en formand og 4 til 6 medlemmer valgt for en periode af 2 år, skiftevis 2/2 eller 3/3. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages erstatningsvalg for den eventuelt resterende periode først ved næste generalforsamling. 
Bestyrelsesmøder afholdes, når det skønnes nødvendigt, som regel på formandens initiativ. Står stemmerne ved en afstemning lige, er formandens stemme afgørende. 
Formand og kasserer varetager foreningens tarv udadtil og indadtil under ansvar over for bestyrelsen og generalforsamlingen og fører de forskellige forhandlinger og beslutninger til protokols. Der føres en kassebog med bilag og en forhandlings- og generalforsamlingsprotokol, hvilken sidste underskrives af formanden og dirigenten. 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Åsted forsamlingshus, mandag den 4. august 1997, og ændringer vedtaget 16. september 2008, 23. september 2014 og 26. september 2019.